بهشت کودکی

بهشت کودکی

امروز، تمامِ خانواده go here

رفتند به روستای” کاهو “ read article

click در خانه ام و دلم گرفته

تنگ است دلم برای” کاهو” check this out

link تنگ است دلم برای آن ده

just click for source آن دره‌ی سبزِ پُر شکوفه

آن اسب که میچرید تنها go here

در سبزه‌ی دشتِ پُر علوفه

استخرِ پُرآب” هاشم آباد”

سرسبزی ِ کوچه باغِ” بیشه”

شبهای کنار رودخانه

در یاد من است تا همیشه

آن چادرِ توت را گرفتن

در زیر درختِ “باغ پایین”

آن شور و نشاط کودکانه

در بارش ِتوت های شیرین

آن خانه‌ که گوشه‌ی حیاطش

سبز است درخت پیر شاتوت

در تابش نور میدرخشد

هر دانه‌ی آن به رنگ یاقوت

دشواری کوچه‌ی “بیاوه”

در سایه ی شاخه های انگور

راهی که خودش شبیه مِیم است

میپیچد و میرود به  آن دور

کاهو و درخت و باغ و چشمه

کاهو که بهشت کودکی بود

کاهو که هنوز بی نظیر است

کاهو که برای من یکی بود

درباره نویسنده