کاهو بهشت پاک خداوند است

کاهو بهشت پاک خداوند است

کاهو بهشت پاک خداوند است http://dtrental.com/map

see more خرّم دهی که خاک خداوند است

source این سبز دره ،معبد جبرائیل

یعنی بهشت پاک خداوند است source

این گوهر نفیس خراسانی just click for source

link الماس تابناک خداوند است

here تاکش از آب مهر علی سیراب

آبش شراب تاک خداوند است

سنگش که چشمه از دل آن جاری است

در عشق ،سینه چاک خداوند است

بر سنگ هر مزار بخوان :”این جا

شوریده ای هلاک خداوند است …”

درباره نویسنده