کاهو بهشت پاک خداوند است

کاهو بهشت پاک خداوند است

کاهو بهشت پاک خداوند است

خرّم دهی که خاک خداوند است

این سبز دره ،معبد جبرائیل

یعنی بهشت پاک خداوند است

این گوهر نفیس خراسانی

الماس تابناک خداوند است

تاکش از آب مهر علی سیراب

آبش شراب تاک خداوند است

سنگش که چشمه از دل آن جاری است

در عشق ،سینه چاک خداوند است

بر سنگ هر مزار بخوان :”این جا

شوریده ای هلاک خداوند است …”

درباره نویسنده