رودخانه فریز

رودخانه فریز

این رودخانه که آغل گربه درمسیر آن قرار دارد همچون رودخانه خرم دره از کوههای بینالود سرچشمه گرفته و زمینهای کشاورزی و باغاتی مشهور به باغات میگ را مشروب می سازد . رودخانه خرم دره ورودخانه فریز درمحلی بنام دورودخانگی به هم می پیوندند وپس از آن دشت وسیع کاهو را تحت پوشش  قرار می دهند.

درباره نویسنده